• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Vicki Soto Memorial Fund, Inc

The Vicki Soto Memorial Fund Inc.
158 Knowlton Street
Stratford, CT 06615

© 2020 by Vicki Soto Memorial Fund, Inc and Ryan Graney

The Vicki Soto Memorial Fund, Inc. is an official 501(c)(3)  public charity organization.